Zapraszamy na wakacje w Norwegii i Skandynawii!

Telefon

+48 22 296 34 95

E-mail

info@fiordy.com

Warunki uczestnictwa

1. Ustala się warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez ORGANIZATORA: Premium Events, z siedzibą przy ul. Konika Polnego 12, Łoziska, 05-500 Piseczno, NIP: 524-146-92-21, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Lesznowola pod numerem 4994, wpisaną pod numerem 1108 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego, posiadającą obowiązkową polisę gwarancyjną nr M 217875 wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2. Zawarcie umowy z KLIENTEM o udział w imprezie następuje w formie pisemnej, po zapoznaniu KLIENTA z warunkami uczestnictwa oraz po wpłaceniu przez niego zaliczki w wysokości 30% wartości imprezy za osobę. Pozostała należność winna być wpłacona najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W wypadku rezerwacji imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia świadczeń, KLIENT dokonuje pełnej wpłaty. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek ORGANIZATORA.

3. ORGANIZATOR, proponując KLIENTOWI imprezę turystyczną, udostępnia odpowiednie informacje pisemne, które zawierają:
-cenę imprezy lub sposób jej ustalenia,
-miejsce pobytu lub trasę imprezy,
-rodzaj środka transportu,
-położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania,
-ilość i rodzaj posiłków,
-podstawy prawne zawarcia umowy i konsekwencje prawne z niej wynikające,
-ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych.

4. Po uiszczeniu pełnej należności KLIENT otrzymuje dokumenty podróży.

5. KLIENT może odstąpić od umowy w każdym momencie, składając pisemne oświadczenie w biurze przyjmującym zgłoszenie. Za datę odstąpienia przyjmuje się termin powiadomienia ORGANIZATORA. W takim przypadku ORGANIZATOROWI przysługuje prawo naliczenia KLIENTOWI kosztów odstępnego, którego wysokość będzie naliczana indywidualnie dla każdego przypadku i zależeć będzie od rzeczywiście poniesionych przez ORGANIZATORA kosztów. Dla każdej imprezy ORGANIZATOR przedstawi KLIETOWI szacunkową wartość odstępnego w momencie zwierania umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, jeśli wpłacona kwota zaliczek jest niższa niż koszt rezygnacji, KLIENT zobowiązuje się dopłacić brakującą kwotę w terminie 7 dni od otrzymania od ORGANIZATORA informacji o wysokości kwoty.

7. W terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy KLIENT może, za opłatą 200 zł za osobę, przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Za nie uiszczoną część należności za imprezę oraz koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany uczestnika KLIENT i osoba przejmująca odpowiadają solidarnie.

8. W wypadku rozwiązania umowy z KLIENTEM z winy ORGANIZATORA, KLIENT otrzymuje propozycję imprezy równorzędnej, a w przypadku braku jej akceptacji, pełny zwrot dokonanej wpłaty.

9. Cena imprezy zawiera podatek od towarów i usług oraz koszty ubezpieczenia KL, NNW i bagażu w wariancie podstawowym. Zaleca się również wykupienie, w momencie dokonywania rezerwacji, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

10. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w wypadku znacznych zmian kursów walut oraz innych uzasadnionych wypadkach (np. zmiana taryf lotniczych, cen innych środków transportu, podatków itp.), nie później jednak, niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W wypadku zmiany ceny imprezy z powyższych przyczyn, ORGANIZATOR jest zobowiązany przekazać do wiadomości KLIENTA aktualną cenę imprezy. KLIENT w ciągu 2 dni od daty otrzymania powiadomienia winien potwierdzić przyjęcie nowych warunków umowy oraz dokonać należnej dopłaty lub złożyć pisemną rezygnację z udziału w imprezie, co powoduje pełny zwrot dokonanej wpłaty.

11. Ewentualne reklamacje lub zastrzeżenia KLIENTA, dotyczące jakości realizowanych świadczeń, winny być zgłaszane niezwłocznie w miejscu pobytu w celu ich usunięcia. W skrajnym wypadku, gdy usunięcie okaże się niemożliwe, mogą zostać zaproponowane świadczenia takiej samej jakości. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi adnotacja na voucherze. Zgłoszenie reklamacji po wyjeździe może nie być uznane ze względu na brak możliwości jej zweryfikowania. Ostateczny termin złożenia pisemnej reklamacji w biurze ORGANIZATORA wynosi 31 dni od dnia zakończenia imprezy.

12. W przypadku niewykorzystania w trakcie imprezy turystycznej świadczeń, z przyczyn leżących po stronie KLIENTA, KLIENT uprawniony jest do otrzymania zwrotu za te świadczenia pomniejszonego o poniesione przez ORGANIZATORA koszty.

13. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do wysokości rzeczywistej szkody, jednak nie wyższej niż dwukrotna cena imprezy. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.

14. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że spowodowane to było:
– działaniem lub zaniechaniem KLIENTA
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
– siłą wyższą.

15. KLIENT zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży, o których obowiązku posiadania został poinformowany oraz do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, porządkowych i dotyczących bezpieczeństwa na terenie RP, krajów tranzytowych i kraju docelowego.

16. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych, kodeks cywilny oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się jako właściwy sąd według miejsca zamieszkania pozwanego.